VOLENÝ MARIÁŠ

Tlačiť

NAŠE PRAVIDLÁ KARTOVEJ HRY

VOLENÝ MARIÁŠ

 marias1Hrajú traja, resp. štyria (jeden pauzuje, ale v bodovaní znáša a prijíma osud protihráčov proti voliacemu, resp. proti hráčovi hry malý, veľký, …resp. proti potrestanému za renonce.

Základ hry 1 bod - hrá sa nad 100 - pod 100 (geometrickým radom); ; malý; vyložený malý; veľký; vyložený veľký. Tichá(é), alebo hlásaná(é) sedma; dve sedmy- posledná tromfová; 100-vka; 107-ma; 100+7-ma.

A. Zasadnutie ku hre, miešanie, prekladanie, rozdávanie kariet.

1. Podľa NICKu hráča si v abecednom poradí z plného balíčku každý hráč vyberie jedným zdvihom jednu kartu,(okrem prvých a posledných dvoch, ostatné vráti. Rozdávajúcim sa stáva hráč s navyššou kartou, ktorý si má právo vybrať ako prvý miesto za stolom. Následne si miesta vyberajú ostatní v poradí od najvyššej karty. (Kráľ je viac ako 10 ; Červeň – Zeleň – Žaluď – Guľa .) Hrá sa v smere rondelu.mariáš 2 int

2. Karty sa nemiešajú a pri hre sa musia držať nad stolom. (Zamiešajú sa len pred a po zasadnutí ku hre.)

3. Karty skladá a zbiera zo stola len následný rozdávajúci.

4. Karty po pozbieraní a poskladaní rozdávajúci predsunie voliacemu na preloženie. Preloženie robí voliaci raz, jednou rukou, k sebe. Pri prekladaní musí byť preložených najmenej dve a najviac 30 kariet. Prekladanie ukončí rozdávajúci.

5. Rozdáva sa 7-5-5 – 5-5-5.

6. Za chybné rozdanie sa nepovažuje, ak sa pri rozdávaní objaví nesprávne otočená karta. Rozdávajúci to napraví, znova dá voliacemu preložiť a karty rozdá znova ako na začiatku.

7. Za chybné rozdanie (renonce) odškodní rozdávajúci ostatných po 5 bodov a rozdáva znova po preložení.

8. Po predčasnom ukončení hry (nie pri odobrení farby) hráči môžu prekladať len karty, ktoré im zostali v ruke.

B.   Voľba hry, tromf, talón

1. Pri voľbe tromfa  musí voliaci dbať na to, aby na stole neostali dve samostatné karty. Keď hráč volí z druhých kariet (z národa), musí najskôr odložiť tromf, potom zobrať ostatné karty (aby na stole neostali dve samostatné karty) a až tak sa môže pozrieť aký má tromf a vráti ho na stôl (pri chybe sa nedohráva, renonce po 5 bodov), alebo môže bez renonce hrať hru malý, veľký, …- a pokračuje v rozdávaní.

2. Tromfová karta sa musí ukázať na stole (musia ju vidieť protihráči). Pri jej ukázaní sa hlási ktorá je to farba, (hodnota nie) a prípadne druh záväzku v hre (sedma, dve sedmy, sto, sto plus sedem. Pri hre stosedem sa nedáva odobrovať farba (táto sa hra však posudzuje ako celok).

3. Ak hráč neodloží talón alebo dá do talóna nesprávny počet kariet, považuje sa to za „renonce“ po 5 bodov. pri hre „farba“ a „malý“ a po 10 bodov pri hre „veľký“, „vyložený malý“, „dve sedmy“- pre každého protihráča. Pri iných hrách je renonce vo výške flekovanej vyhlásenej hry.

4. Pri odkladaní talóna pri hre "farba" musí hráč odložiť spolu naraz dve karty (nie po jednej karte, aby na stole neostali dve samostatné karty). Talón musí byť odložený oddelene od tromfovej karty (min. 20 cm) a musí zostať samostatne do konca hry (napomenutie). Toto pravidlo neplatí pri hre "malý" a "veľký".

5. Pri hre „farba“ nesmie byť do talóna odložené „eso“ alebo „desiatka“. Tromf môže byť do talóna odložený, avšak lícom nahor. Porušenie tohto pravidla sa trestá sumou 20 bodov pre každého protihráča. (hra neplatí – posúva sa).

6. Ohlásená sedmička sa nesmie zhodiť do talóna a musí zostať ako posledný tromf. Sedmičku nemožno zahlásiť, pokiaľ ju hráč nemá na ruke (nedohráva sa, „renonce 10 bodov).

7. Po ohlásení hry sa už nemôže voliaci hráč pozrieť do talóna (dohráva sa, „renonce“ 5 bodov).

8. Pri hre „malý“ alebo „veľký“ musí hráč pred zahlásením hry pripraviť aj kartu, ktorú bude vynášať do prvého štichu. Porušenie pravidla sa rieši napomenutím a v hre sa pokračuje.

9. Hra „100 plus 7“ sa oznamuje po „farbe“. V tejto hre nemusí hráč uhrať obidve podmienky, flekuje a posudzuje sa každá podmienka zvlášť. Hra sa neodobruje. - Hrá sa.

10. Po „odobrení farby“, pred zložením kariet, už nesmú hráči s kartami žiadnym spôsobom manipulovať (prekladať karty, rozhadzovať „hlášky“, zarezávať do seba a pod.), len ich musia položiť pred seba na stôl. Karty k ďalšej hre skladá nový rozdávajúci, pritom ich nesmie zarezávať. Porušenie týchto pravidiel je „renonce“ po 5 bodov pre každého protihráča.

11. Hráč má povinnosť do cca 30-tich sekúnd vyjadriť sa ku každej hre, či vydať kartu v priebehu hry. Vyjadruje sa zrozumiteľne slovom, - „dobrá“, „flek“, lepší, atď. Pri porušovaní tejto povinnosti môže byť hráč napomenutý.

12. Predbiehanie pri schvaľovaní hry je považované za porušenie pravidiel. Hráč, ktorý sa toho dopustil renoncuje. - po 5 bodov všetkým ostatným hráčom a v hre sa pokračuje. Neplatí to a v hre sa beztrestne pokračuje, keď predbehnutý hráč nezoberie talón na „malého“ alebo „durcha“. Klasický „renonce“ 5 bodov sa uplatňuje pri hre „malý“, väčší „renonce 10 bodov pri hre „veľký“, ak už predbiehajúci hráč zobral talón do svojich kariet a v hre sa nepokračuje – nedohráva sa.

C.  Hra, flekovanie, platba za hru

1. Hrá sa 1 bodový mariáš nad 100 – pod 100 geometrickým radom. Hlášky sa započítavajú, len ak je chytený aspoň jeden štich.

2. Hlásená sedma má hodnotu flekovanej hry. Tichá – hodnotu neflekovanej hry.

3. Hrá sa „malý“ (5 bodov), „veľký“ (10 bodov), „vyložený malý“ (10 bodov), vyložený veľký“ (20 bodov). Vyložené hry môžu nasledovať až po nevyložených.

4.Protihráč, ktorý má pri voľbe „farba“ na ruke „trháka“ 40-tky, je povinný „farbu“ flekovať (renonce po 5 bodov – hrá sa ďalej).

5.Voliaci hráč musí flekovanú hru refleknúť (väčší), inak sa nehrá, voliaci dá protihráčom po 2 body. Za zdobrovanú hru dostáva po 1 bode. Bodovo vyrovnané hry sa nehrajú. Hra sa posúva.

6.Predbiehanie pri „flekovaní – odobrovaní hry - „FARBE“ - je považované za porušenie pravidiel. Hráč, ktorý sa toho dopustil znáša renonce po 5 bodov a v hre sa pokračuje. Neplatí to a v hre sa beztrestne pokračuje keď, predbehnutý hráč nenahlási vo „flekovanej – odobrenej“  hre niečo naviac (napr. sedmičku).

7. Hodnota „odobrenej“ hry je 1 bod, „kontrovanej“ hry 2 body, tichej sedmy 1 bod, hlásenej sedmy 2 body, dve tiché sedmy 2 body, tichá+hlásená sedma 3 body, dve hlásené sedmy 4 body, tichej stovky 4 body, hlásenej stovky 8 bodov, „malého“ 5 bodov a „veľkého“ 10 bodov. Tichá 100-vka 4 body, hlásená 100-vka 8 bodov. V hre, v ktorej je „flekovaná“ iba sedmička je  hodnota hry 1 bod a nahranej stovky 4 body. V hre 107-ma sa základných 10 bodov (8 za 100 + 2 za 7-mu) použije pri výpočte nad 100 – pod 100. Červený tromf zdvojnásobuje hodnoty.

8. Pri hlásených „100“ alebo „100 + 7“ platí :

a) Pri hre „nad 100 - pod 100“ platia všetky vyložené „hlášky“. Hlásenú stovku však hráč uhráva iba vtedy, ak ju dosiahne s „hláškou“, ktorú vyloží ako prvú.

b) Stovka hraná na „40 hlášku“ je prehraná, ak protihráči uhrajú 4 desiatky a na „20 hlášku“, ak protihráči uhrajú 2 desiatky. Každá desiatka pri hre „nad 100 - pod 100“ uhraná naviac má hodnotu nadstovky. Hráč, ktorý neuhrá hlásených sto, platí za každú chýbajúcu desiatku do sto a za všetky „hlášky“, ktoré sú proti geometrickým radom. Naopak hráčovi, ktorý uhrá stovku, zaplatia protihráči za každú desiatku i za všetky „hlášky“, ktoré má naviac tiež geometrickým radom.

c) Hra „100“ alebo „100+7“, zahlásená alebo hraná bez „hlášky“ resp. sedmičky na ruke aktéra je považovaná za väčší „renonce“ (nedohráva sa - 10 bodov).  Takáto hra sa okrem „renonce“ ináč nevyhodnocuje (neplatia „fleky“, ani „hlášky“ obrany).

d) Keď pri hre „100“ resp.“100+7“ nie je zahlásená „hláška“ (nedopatrenie), tak aktér túto hru prehráva a platba protihráčom sa odvíja od tejto nezahlásenej „hlášky“. To znamená, že ak protistrana neuhrá dostatočný počet desiatok odvíjajúcich sa od tejto nezahlásenej „hlášky“(ako keby bola), aby hru 100 vyhrala, tak aktér zaplatí iba základnú sadzbu za hru „100“ resp.“100+7“, „hlášky“ naviac vtedy neplatia.

9. Každý hráč má na začiatku hracieho kola k dispozícii 324 bodov. „Flekovať“ môže len do výšky sumy, ktorú má v prebiehajúcej hre k dispozícii. Ak hráč nemá dostatok bodov, môže dať iba základné fleky na hru, prípadne sedmu.

10. Pri tromfovej hre sú povolené maximálne 4 zvyšovania, „flek“, „reflek“, „sub“, „hirš“, to znamená 2 pre protihráčov a 2 pre voliaceho hráča. Musí sa dodržať pravidlo   C7 (dostatočný bodový kredit).

11. Pri hre „malý“ alebo „veľký“ sú povolené len 2 zvyšovania – „flek“ a „reflek“. Musí sa dodržať pravidlo   C7 (dostatočný bodový kredit).

12. Pri vyložených hrách „malý“ alebo „veľký“ platí:

Hráč, ktorý dá „flek“ a vyššie na vyloženú hru „malý“ alebo „veľký“, znáša výšku celej prehry okrem základnej sadzby aj za spoluhráčov. V prípade výhry sú protihráči vrátane pauzujúceho rovnocenní.

13. Pri všetkých hrách platí zásada, že štichy berie hráč s vyššou hodnotou karty. Každý hráč si ukladá svoje štichy pred seba a  nie spolu so spoluhráčom. Aj talón musí ostať samostatne do konca hry. Za tieto previnenia nie je  postih, musia sa však dodržiavať kvôli kontrole pri „renonce“, aby bolo možné pozrieť všetky štichy a pri protistranou žiadanej dohrávke vrátiť „renonce“ do stavu pred porušením pravidiel a hru dohrať.

14. Po hre pri odkladaní kariet, tieto musia byť obrátené hodnotou dole a uložené na sebe.

15. Každý hráč má právo pozrieť si posledný štich pred vydaním karty do ďalšej hry a talón po skončení hry.

16. Povinnosťou hráčov je držať v ruke karty tak, aby protihráči nemali možnosť do nich v žiadnom prípade nazerať. Počas hry je zakázané akýmkoľvek spôsobom upozorňovať spoluhráčov na rozloženie kariet. Tiež je zakázané ovplyvňovať priebeh hry napr. pohybmi rúk, klepaním, búchaním, rozprávaním o hre a pod.

17. Pokiaľ má voliaci hráč po schválení alebo počas hry na ruke už vyloženú hru, musí to spoluhráčom ukázať a hra sa nesmie dohrávať. Ak sa pomýlil, nie je to „renonce“, ale hru dohráva zo svojich otvorených kariet. Ak ukáže vyloženú hru jeden z hráčov obrany a táto hra nie je kartársky mariášovo vyloženou, tak sa dopúšťa „renonce“ á 5 bodov- dohráva sa (prezradenie, ukázanie kariet spoluhráčovi).

H. Záverečné ustanovenia

1. Tieto pravidlá neobsahujú základné a všeobecné zásady kartovej hry mariáš.

2. Tieto pravidlá sú schválené pre parťákov CCC24.

3. Tieto pravidlá pri hre s parťákmi akceptujú :

   (ak ÁNO, stačí do "Tamtamov" napísať "FLEK")